งานวิจัยทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
127/12/22การพัฒนาระบบการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลน่าน457
224/11/22ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีโดยพยาบาลสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายต่อความทุกข์ทรมานจากอาการและผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคอง741
327/8/22การพัฒนาระบบวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IOT) โรงพยาบาลสนาม จังหวัดน่าน723
410/8/22ผลของโปรแกรมการจัดการอาการปวดของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง หอผู้ป่วยนรีเวช โรงพยาบาลน่าน938
57/5/22ผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ การใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน1106
627/4/22ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด (PONV) ในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย940
727/4/22ประสิทธิผลของ Coaching program เรื่องการควบคุมอาหารและน้ำดื่มในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย484
827/4/22การพยาบาลและการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตแบบเจาะรูผ่านผิวหนัง (PCNL) 791
926/4/22ผลของโปรแกรมการสอนผู้ป่วยในการเก็บปัสสาวะตรวจเพาะเชื้อด้วยวิดิทัศน์ต่อการลดการปนเปื้อนเชื้อของตัวอย่างปัสสาวะ442
1026/4/22ผลของการดูแลการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมากโดยใช้แผ่นทดสอบ Grade of hematuria292
1126/4/22The value of combined Alkaline phosphatase and Cancer Antigen 19-9 in the screening and determine prognosis of Cholangiocarcinoma200
1226/4/22ผลของการพัฒนาระบบเบิกจ่ายชุดทำแผลปราศจากเชื้อของศูนย์จ่ายกลางต่อความเพียงพอ และความพึงพอใจของพยาบาลแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลน่าน212
1326/4/22สถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการรับตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 2561234
1426/4/22ผลของการใช้สื่อผสมในการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกต่อความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด190
1526/4/22ผลการใช้กลุ่มสติบำบัด ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลน่าน214
1626/4/22การพัฒนาแนวปฏิบัติการหย่าออกซิเจนในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยNICU โรงพยาบาลน่าน187
1725/4/22การพัฒนาระบบการดูแลผู้บาดเจ็บในเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดน่าน176
1825/4/22การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจความเข้มข้นของเลือดก่อนและหลังผ่าตัดทันทีทาง สูติ-นรีเวชกรรม195
1925/4/22Short-term Exposure to ambient Fine Particulate matter (PM2.5) is associated with acute exacerbation of COPD (AECOPD) in NanHospital การสัมผัสระยะสั้น210
2025/4/22ผลการยืดระยะเวลาบริหารยา Paclitaxel ในช่วง10 มิลลิลิตรแรกต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity reaction) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลน่าน589