งานวิจัยทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
17/5/22ผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ การใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน90
227/4/22ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด (PONV) ในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย96
327/4/22ประสิทธิผลของ Coaching program เรื่องการควบคุมอาหารและน้ำดื่มในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย66
427/4/22การพยาบาลและการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตแบบเจาะรูผ่านผิวหนัง (PCNL) 75
526/4/22ผลของโปรแกรมการสอนผู้ป่วยในการเก็บปัสสาวะตรวจเพาะเชื้อด้วยวิดิทัศน์ต่อการลดการปนเปื้อนเชื้อของตัวอย่างปัสสาวะ63
626/4/22ผลของการดูแลการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมากโดยใช้แผ่นทดสอบ Grade of hematuria54
726/4/22The value of combined Alkaline phosphatase and Cancer Antigen 19-9 in the screening and determine prognosis of Cholangiocarcinoma34
826/4/22ผลของการพัฒนาระบบเบิกจ่ายชุดทำแผลปราศจากเชื้อของศูนย์จ่ายกลางต่อความเพียงพอ และความพึงพอใจของพยาบาลแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลน่าน23
926/4/22สถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการรับตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลน่าน ปีงบประมาณ 256129
1026/4/22ผลของการใช้สื่อผสมในการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกต่อความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด27
1126/4/22ผลการใช้กลุ่มสติบำบัด ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลน่าน21
1226/4/22การพัฒนาแนวปฏิบัติการหย่าออกซิเจนในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยNICU โรงพยาบาลน่าน22
1325/4/22การพัฒนาระบบการดูแลผู้บาดเจ็บในเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดน่าน20
1425/4/22การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจความเข้มข้นของเลือดก่อนและหลังผ่าตัดทันทีทาง สูติ-นรีเวชกรรม22
1525/4/22Short-term Exposure to ambient Fine Particulate matter (PM2.5) is associated with acute exacerbation of COPD (AECOPD) in NanHospital การสัมผัสระยะสั้น25
1625/4/22ผลการยืดระยะเวลาบริหารยา Paclitaxel ในช่วง10 มิลลิลิตรแรกต่อการเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity reaction) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลน่าน30
1725/4/22ประสิทธิผลการดำเนินการป้องกันภาวะกระดูกพรุนและการพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดน่าน29
1823/4/22ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทมารดาวัยรุ่นด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการแสดงบทบาทมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมมารดา แผนกหลังคลอด รพ.น่าน67
196/1/18"ทิศทางการวิจัย" การพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ม.บูรพา2741