ผลของโปรแกรมการสอนผู้ป่วยในการเก็บปัสสาวะตรวจเพาะเชื้อด้วยวิดิทัศน์ต่อการลดการปนเปื้อนเชื้อของตัวอย่างปัสสาวะ

เมื่อ วันอังคารที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2022 อ่าน(63) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)