ผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับ การใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลน่าน

เมื่อ วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(1311) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)