นายแพทย์วสันต์ แก้ววี
 
 
ผู้อำนวยการโรงยาบาลน่าน โทร .1401
 
 
 
นายแพทย์กนก พิพัฒน์เวช
 
นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โทร.1402
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โทร.1403
     
นางสาวสุขุมาล ต้อยแก้ว
 
แพทย์หญิงวาลิกา รัตนจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โทร.1419
                                         

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โทร. 3322

     
นายแพทย์มนัส วงศ์ทะเนตร
 
นายแพทย์วรวิทย์ แอมอิ่มอนันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ โทร.1410
                         รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร.1424
     
นายแพทย์พรชัย งามสิทธิฤกษ์
   
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล โทร.1429
   
     
 
ติดต่อโรงพยาบาลน่าน โทร 054-719000 (30 คู่สาย) ต่อเบอร์ภายใน