ประสิทธิผลของ Coaching program เรื่องการควบคุมอาหารและน้ำดื่มในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย

เมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2022 อ่าน(337) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)