การพัฒนาการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลน่านสู่เครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดน่าน - ส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน, Home Health Care Program

เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2018 อ่าน(3467) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(บรรจง กิตติสว่างวงค์)