แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมนพ.กนก /พญ.กิตติยา /พญ.ณัฏฐรัตน์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปเฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.วิญญู
08.30 - 12.00คลินิกเท้าเบาหวาน(เวชกรรมฟื้นฟู)นพ.ธนากร
08.30 - 12.00โรคเลือดพญ.ณัฐภรณ์
08.30 - 12.00หู คอ จมูกพญ.สุภาวดี
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.นิรัน
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.เกียรติศักดิ์
08.30 - 12.00คลินิก Day careพญ.อภิญญา
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.วรพงษ์/นพ.ณัฐพล/นพ.ไกวัล
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชนพ.สุทธิชัย/พญ.ศิริวิมล/พญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปพญ.ครามิณี/พญ.เจนจิรา
08.30 - 16.00Eyeนพ.ชุติพงศ์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.แสนพล
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.คุณันญา
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ศราวุธ
16.30 - 20.00บำบัดสารเสพติดนพ.สุทธิชัย
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.ครามิณี/พญ.เจนจิรา
13.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จิรารักษ์
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมนพ.มนัส/พญ.จริยา/พญ.ศรีสัตยา
08.30 - 12.00ปอดอุดกั้นเรื้อรังนพ.กนก
08.30 - 12.00หู คอ จมูกพญ.วาสนา
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.วีรชัย/พญ.วรรณพร
08.30 - 12.00ฝากครรภ์พญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00คลินิก TBพญ.อภิญญา
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.เฉลิมพล/นพ.ไกวัล/นพ.ณัฐพล
08.30 - 12.00หลอดเลือดสมอง (ใช้พื้นที่ของคลินิกกระดูก)พญ.ทยายนันท์
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชนพ.สุทธิชัย/พญ.พงษ์สุดา
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปนพ.นิชนันท์
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)นพ.พรชัย / พญ.สิริพร
08.30 - 16.00Eyeนพ.ชูพงศ์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.วิญญู
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.นิพนธ์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จุฑาภา
08.30 - 16.00ศัลย์ประสาทพญ.สิริลักษณ์
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ทวีเดช
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.นิชนันท์
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมพญ.อภิญญา/พญ.ณัฐภรณ์
08.30 - 12.00Eyeนพ.ชุติพงศ์
08.30 - 12.00เฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.นิพนธ์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปเฉพาะผู้ป่วยนัดนพ.คุณันญา
08.30 - 12.00ศัลย์ประสาทพญ.สิริลักษณ์
08.30 - 12.00วาร์ฟารีนพญ.ณัฏฐรัตน์ / พญ.ศรีสัตยา
08.30 - 12.00หู คอ จมูกนพ.วิชาญ
08.30 - 12.00นรีเวชพญ.วรางค์รัตน์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.สุพจน์
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.ไกรฤกษ์/นพ.ประพันธ์/นพ.ธนารุจน์
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชพญ.ศิริวิมล
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปนพ.พรชัย
08.30 - 12.00คลินิกพัฒนาการกุมารแพทย์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.อัศวิน
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.ประเวทย์
16.30 - 20.00บำบัดสารเสพติดนพ.สุทธิชัย
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.สิริพร
แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมพญ.เพชรดี/พญ.ณัฏฐรัตน์/นพ.ชนินทร์
08.30 - 12.00Eyeนพ.ชูพงศ์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปนพ.อัศวิน
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปเฉพาะผู้ป่วยนัดพญ.จุฑาภา
08.30 - 12.00ไทรอยด์พญ.จริยา
08.30 - 12.00หู คอ จมูกพญ.สุภาวดี
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.เกียรติศักดิ์ / นพ.ปิยะพงษ์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.วีรชัย/นพ.ปิยะพงษ์/พญ.วรรณพร
08.30 - 12.00คลินิก Orthoนพ.ไกรฤกษ์/นพ.สุรพจน์
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชนพ.วีระ/พญ.วิภาวี
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปพญ.รัชนี
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)พญ.ครามิณี/พญ.นิชนันท์
08.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปนพ.วรวิทย์
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ทวีเดช
08.30 - 16.00ทางเดินปัสสาวะนพ.ศราวุธ
13.00 - 15.30เด็กทั่วไปพญ.รัชนี
13.30 - 16.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จิรารักษ์
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
08.30 - 12.00อายุรกรรมพญ.ทยานันท์/นพ.บุญจันทร์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปนพ.แสนพล
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปนพ.วรวิทย์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปนพ.ประเวทย์
08.30 - 12.00ศัลย์ทั่วไปพญ.จิรารักษ์
08.30 - 12.00หัวใจพญ.ภูริชา / พญ.กิตติยา
08.30 - 12.00หู คอ จมูกนพ.วิชาญ
08.30 - 12.00นรีเวชนพ.สุพจน์
08.30 - 12.00ฝากครรภ์นพ.นิรัน
08.30 - 12.00คลินิก Day careพญ.จริยา
08.30 - 12.00คลินิก Ortho (เฉพาะคนไข้ที่นัด)นพ.ไกรฤกษ์ / นพ.อุกฤษฎ์
08.30 - 12.00ผู้ป่วยจิตเวชเด็กนพ.วีระ/พญ.วิภาวี
08.30 - 12.00เด็กทั่วไปพญ.สิริพร
08.30 - 12.00เด็ก (นัด)พญ.วราภรณ์/พญ.รัชนี/พญ.เจนจิรา
เวลาชื่อคลินิกรายชื่อแพทย์
ไม่พบผลลัพธ์