ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดแพลตทินั่มโคบอลโครเมียม (Platinum Cobalt Chromium)

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ชนิดแพลตทินั่มโคบอลโครเมียม (Platinum Cobalt Chromium)       จำนวน 50 ชิ้น วงเงิน 1,575,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อ่าน(32) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)