ติดต่อเรา

โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ มุ่งให้ประชาชนสุขภาพดี
เลขที่ 1 ถ. วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์. 054-719-000 (30 คู่สาย), 054-771620-2 ต่อ 1100 , 1101 ,0 งานประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยนอก
โทรสาร.054-719015 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th