จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

21/3/19). ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง5 21/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง13 13/3/19). ขอเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างจนท.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกัยผลประโยชน์ทับซ้อน27 18/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ21 18/3/19). ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด 10KVA จำนวน 2 ชุด24 18/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด 10KVA จำนวน 2 ชุด18 13/3/19). ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน7ชั้น)24 11/3/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256252 8/3/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซของเครื่องช่วยหายใจฯ42 7/3/19). ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด ๒KVA จำนวน ๔๐ ชุด58 7/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด ๒KVA จำนวน ๔๐ ชุด59 7/3/19). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ)60 6/3/19). ราคากลางข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 15 ชุด50 6/3/19). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 15 ชุด41 1/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1,500 ลิตร 56 1/3/19). ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่บริการของโรงพยาบาลน่าน 69 1/3/19). ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม46 28/2/19). ประกาศประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน 4 รายการ พร้อมคุณลักษณะและราคากลาง45 28/2/19). ประกาศประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Blood bag-Triple 350ml.จำนวน 3,000 ถุง พร้อมคุณลักษณะและราคากลาง41 25/2/19). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน40 25/2/19). ร่างประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)47 14/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)37 12/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)38 12/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)33 22/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)38 18/2/19). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ45 15/2/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบเด็ก44 13/2/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สาน้ำฯ53 12/2/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซฯ)57 8/2/19). เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-294 8/2/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test kit) จำนวน 3 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะ78 8/2/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะ69 8/2/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลท์ในเลือดและปัสสาวะ ราคากลางและคุณลักษณะ66 6/2/19). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้ว(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)80 31/1/19). ประกาศประกวดราคจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดฯ(สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)125 31/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลิ่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)88 30/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอโมน 73 18/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแถบตรวจปัสสาวะ57 18/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลฟ์ในเลือดและปัสสาวะ82 29/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงหลังคาแฟลต 565 29/1/19). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง54 14/1/19). ประกาศราคากลาง น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑,๕๐๐ ลิตร75 14/1/19). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ 48 28/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256292 28/1/19). ราคากลางจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 54 28/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 68 10/1/19). ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแทย์ จำนวน ๑,๕๐๐ ลิตร49 10/1/19). ประกาศแผลจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ37 22/1/19). ประกาศขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562104 18/1/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กฯ80 17/1/19). ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาแฟลตพยาบาล378 16/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพยาบาล2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)80 15/1/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย96 15/1/19). ประกาศประกวดราคาแผ่นทดสอบความเข้ากันของเลือดGel card พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ74 10/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยฯ (โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)84 4/1/19). ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบริการตรวจวินิจโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI99 4/1/19). ประกาศประกวดราคาถุงบรรจุเลือด ชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml. ที่มีชุดถุงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ94 4/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงบรรจุเลือด68 4/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล5 (โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)51 3/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล3(โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)69 2/1/19). ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้อวน้ำผู้ป่วยสามัญ4ชั้น อาคารประชารักษ์63 28/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562102 27/12/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2 โรงพยาบาลน่าน 64 27/12/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล 2 (ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th.)67 20/12/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน ๑๕,๐๐๐ Donor ราคากลางและคุณลักษณะ85 19/12/18). ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)86 19/12/18). ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน 32 รายการ77 14/11/18). ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบฯ59 14/11/18). ประกาศสัญญาซื้อขายโคมไฟผ่าตัดฯ86 14/12/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง105 14/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562121 13/12/18). ประกาศราคากลางก่อสร้าง72 13/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562120 13/12/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง105 13/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256281 11/12/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว จำนวน 5 รายการ 102 11/12/18). ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว จำนวน 5 รายการ 102 11/12/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR ( ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด106 11/12/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR ( ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด86 30/11/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาแฟลตแพทย์ฯ(โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)83 29/11/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียม ชนิด Bipolar จำนวน 50 ชุด76 29/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียม ชนิด Bipolar จำนวน 50 ชุด72 29/11/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2 82 29/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562100 27/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลายชนิดหัวสกรูล็อค (Volar locking plate) 116 27/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลายชนิดหัวสกรูล็อค (Volar locking plate) 103 27/11/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด97 27/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก 110 ชุด92 26/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ95 26/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ100 23/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า จำนวน ๕ รายการ88 23/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า จำนวน ๕ รายการ101 20/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 100 ชุด91 20/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 100 ชุด100 19/11/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับซี ราคากลางและคุณลักษณะ106 19/11/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ราคากลางและคุณลักษณะ112 15/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscpoe)104 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด90 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ91 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว 81 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสมอยึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (แบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย) จำนวน ๓๐๐ ชุด 85 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด 76 1/11/18). ประกาศประราคาขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดโดยใช้กับเครื่องอัตโนมัติ115 1/11/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาจำนวนเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4121 30/10/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก134 30/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก115 24/10/18). เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง155 24/10/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 86 ชุด102 24/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 86 ชุด132 24/10/18). เผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยา Nat109 19/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร125 24/10/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิด Unicompartmental Knee จำนวน 30 ชุด113 18/10/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม รพ.น่าน ต.ฝายแก้ว126 17/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดรกระดูก100 16/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องก๊าชออกซิเจนเหลว จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร 105 9/10/18). ประกาศแผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิด Unicompartmental Knee จำนวน 30 ชุด96 11/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 118 4/10/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.น่าน124 26/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์129 26/9/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม(โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)117 26/9/18). ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม รพ.น่าน124 20/9/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)119 19/9/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.น่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง123 19/9/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561149 18/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด110 18/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ123 18/9/18). ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP แฟลตแพทย์, แฟลตพยาบาล และอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน (ฝั่งภูเพียง) ๔๒ จุด จำนวน ๑ ระบ157 5/9/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 113,000 คู่ 141 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า145 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ156 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ130 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ119 31/8/18). เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 154 27/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด164 27/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยา117 20/8/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 113,000 คู่158 20/8/18). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้างโรงช่างคสล.2ชั้นจพนวน 1 หลัง)140 16/8/18). ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อและระบบแก๊สทางการแพทย์ รพ.น่านฯ175 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กฯ104 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว114 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีฯ105 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจกระเพราะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นฯ128 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารฯ117 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าฯ124 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้ห้างเลือด เลาะเนื้อเยื่อฯ104 6/8/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซฯ115 6/8/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ128 6/8/18). ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ154 3/8/18). เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อฯ รพ.น่าน129 2/8/18). ประกาศราคากลาง เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซฯ108 2/8/18). ประกาศราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ฯ94 24/7/18). ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ202 20/7/18). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ169 16/7/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงช่าง คสล.2ชั้นโรงพยาบาลน่านจำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)139 16/7/18). ประกาศผู้ชนะงานจ้างกั้นห้องกระจกหน่วยงานพยาบาล 8 หน่วยงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง146 12/7/18). ประกาศราคากลางจ้างซ่อมตู้คอนโทรล Main Distribution Board Cubicle (MDB) พร้อมติดตั้ง Air Circuit Breaker จำนวน 1 งาน152 10/7/18). เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2125 10/7/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบฯ120 10/7/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ132 6/7/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ150 26/6/18). ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ197 19/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน211 13/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลน่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง238 13/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 โรงพยาบาลน่าน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)263 13/6/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง249 11/6/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mAฯ194 1/6/18). ประกาศประราคาน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV-1 RNA (CAP/CTM HIV-1 VERSION 2.0 KIT) จำนวน 2,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ218 1/6/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสเอดส์ HIV-AgAb combo.(Meia) จำนวน 28,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ235 30/5/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง 222 30/5/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงช่าง คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง 163 30/5/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ฯ142 30/5/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ133 23/5/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม จำนวน 4 รายการ129 23/5/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม จำนวน 4 รายการ169 23/5/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน 24,000 กล่อง159 22/5/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 โรงพยาบาลน่าน144 22/5/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar เคลือบด้วย Hydroxyapatite จำนวน ๒๘ ชุด148 22/5/18). ประกาศประกวดจัดซื้อข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar เคลือบด้วย Hydroxypatite จำนวน ๒๘ ชุด133 17/5/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน 16,000 เทสต์129 15/5/18). ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยในโรงพยาบาลน่าน140 15/5/18). เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงช่าง คสล.2ชั้น รพ.น่าน จ.น่าน167 11/5/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์ร่วม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด162 10/5/18). ประกาศราคากลางจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจผ่าตัดหมอนรองกระดูก157 9/5/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทตลับผงหมึกพิมพื จำนวน 6 รายการ143 7/5/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน จำนวน 3 รายการ144 7/5/18). เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 รพ.น่าน จ.น่าน163 4/5/18). ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน156 1/5/18). เผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล รพ. น่าน138 27/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในดรงพยาบาลน่าน163 27/4/18). ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลน่าน ต.ฝายแก้ว169 30/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน157 30/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอุลต้าโซนิค172 27/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA174 26/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวัดปริมาณสารฮีโมโกลบิลเอวันซี 142 26/4/18). ประกาศราคากลาง เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอุลตร้าโซนิค147 26/4/18). ประกาศราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน132 24/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ 174 25/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย154 24/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายฯ154 23/4/18). ร่างประกาศจังหวัดน่น เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่งเอกซเรย์ทั่วไปฯ143 19/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน ประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction) จำนวน 1,500 ชุด168 17/4/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด143 17/4/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด164 17/4/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด168 17/4/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด151 11/4/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ167 11/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลฟ์ในเลือดและปัสสาวะ182 11/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ137 10/4/18). ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)170 10/4/18). ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ชนิด 4 กระบอกตา140 9/4/18). ประกาศราคากลาง สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction) จำนวน 1,500 ชุด176 4/4/18). ประกาศราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูกหัก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด143 4/4/18). ประกาศราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนร้บน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด133 4/4/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นอิเลคโทรด จำนวน 65,000 ชิ้น 150 4/4/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test kit) 3 รายการ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ169 3/4/18). ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA178 29/3/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อ แผ่นอิเลคโทรด จำนวน 65,000 ชิ้น151 30/3/18). โรงพยาบาลน่านจะสืบราคายา จำนวน 119 รายการ แบบเสนอส่วนที่1-3321 30/3/18). โรงพยาบาลน่านจะสืบราคายา จำนวน 119 รายการ310 28/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย162 26/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) 171 26/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว194 26/3/18). ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิตำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์200 26/3/18). ประกาศราคากลางผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย175 26/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 7 รายการ149 26/3/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด163 23/3/18). ประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)151 23/3/18). ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน 26 รายการ185 22/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)142 21/3/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1 2 3 โรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)198 21/3/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคา (E-bidding)155 20/3/18). น้ำยาตรวจวัดปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอวัน ซี(HbA1c) จำนวน16,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ175 19/3/18). ประกาศราคากลางระบบบันทึกจัดเก้บและส่งต่อข้อมูลภาพด้วยระบบดิจิตอล (PACS)178 15/3/18). ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ173 15/3/18). ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหน่วยความจำสำรอง (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 ตัว172 14/3/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด180 14/3/18). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ176 9/3/18). ประกาศราคากลาง Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) จำนวน 1,080 หลอด170 12/3/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธีNAT พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ205 12/3/18). ประกาศประกวดราคาแผ่นทดสอบการเข้ากันของเลือด Gel card พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ229 12/3/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ171 9/3/18). ประกวดราคาซื้อน้ำยา Urea test kit และ Creatinine test kit192 9/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๑๕ ชุด 202 9/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 13 ชุด182 9/3/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 6 รายการ197 8/3/18). ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุเลือด จำนวน 2 รายการ247 8/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง 4 รายการ189 8/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทหลอดเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสี จำนวน 1 รายการ215 7/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 6 รายการ197 6/3/18). แบบ ปร.4 ,ปร.5 (งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1 2 3 โรงพยาบาลน่าน)184 6/3/18). เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแพลตแพทย์ 1 2 3 รพ.น่าน213 5/3/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด179 5/3/18). ร่างประกาศประราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์HIV HBV HCV โดยวิธี NAT พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ172 5/3/18). ราคากลางจัดวัสดุการแพทย์ ประเภทหลอดเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสี จำนวน 1 รายการ197 5/3/18). จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 เดือน181 28/2/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน 560 ชิ้น202 2/3/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 32 คน ระยะเวลา 1 เดือน174 28/2/18). ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1, 2, 3 โรงพยาบาลน่าน207 27/2/18). ประกาศราคากลางจ้างบริการตรวจชิ้นเนื้อ185 23/2/18). ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพื จำนวน ๕ รายการ187 21/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมกรณีผ่าตัดซ้ำ จำนวน ๑ ชุด226 20/2/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 760 กล่อง204 22/2/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561209 20/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 6 รายการ185 19/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด218 19/2/18). ประกาศราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน 560 ชิ้น226 19/2/18). ราคากลางโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 20 ชุด178 15/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน ๓ รายการ228 15/2/18). ประกวราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน1ระบบ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ207 15/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม 211 15/2/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม244 13/2/18). สกรูยึดเอ็นในข้อ ชนิดละลายได้ใน 2 ปี จำนวน 40 ชุด182 13/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกหัวสกรูมีเกลียว จำนวน ๖ รายการ247 12/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๑๕ ชุด 184 12/2/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 5 รายการ205 12/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 5 รายการ 205 8/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง 4 รายการ200 8/2/18). จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 เดือน174 8/2/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 32 คน ระยะเวลา 1 เดือน181 7/2/18). ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ส่งของ (ตึกประชารักษ์) จำนวน 1 งาน174 7/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด162 7/2/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับผิวถนนดินลูกรังพร้อมถมหินคลุก โรงพยาบาลน่าน ต.ฝาายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน191 7/2/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในโรงพยาบาลน่าน 1 งาน173 6/2/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน214 6/2/18). ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน161 5/2/18). ประกาศประกวดราคาเช่าระบบบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลภาพ (PACS)185 5/2/18). ประกาศราคากลางเช่าระบบันทึก จัดเก็ย และส่งต่อข้อมูลภาพ (PACS)187 5/2/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิด Austin Moore จำนวน 25 ชิ้น196 5/2/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ราคากลางและคุณลักษณะ189 2/2/18). ประกาศราคากลางเช่าเครื่องเอกซเรย์ (CT)198 2/2/18). ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ (CT)231