จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

25/6/19). ประกาศจัดซื้อโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน 30 ชุด10 25/6/19). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) จำนวน 5 รายการ7 25/6/19). ประกาศจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) จำนวน 5 รายการ7 21/6/19). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน 30 ชุด29 13/6/19). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด35 13/6/19). ประกาศจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด56 7/6/19). เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยสามัญ4ชั้นอาคารวันน่านสันติสุข40 10/6/19). ประกาศแผนการจัดซื้อจัดโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด35 4/6/19). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง59 4/6/19). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง60 5/6/19). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด 54 21/5/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง แผนแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกชนิดแผ่นและสกรูยึด (Plate Screw) จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 90 17/5/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารนันทรัตนาคาร(โหลดทั้งหมดที่www.gprocurement.go.th)67 21/5/19). จัดซื้อยานวัตกรรม 9 รายการ93 17/5/19). ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)68 15/5/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน ๖๑๐ อัน 56 15/5/19). ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) จำนวน 1,100 หลอด 51 15/5/19). ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน ๖๑๐ อัน 56 8/5/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดฯ)68 14/5/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256295 14/5/19). เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256270 14/5/19). จัดซื้อน้ำเกลือจำนวน 30 รายการ74 7/5/19). ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 60 ชุด42 13/5/19). ประกาศแผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) จำนวน 5 รายการ62 14/5/19). ประกาศแผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๓๐ ชุด59 7/5/19). ราคากลางชุดสมอเย็บกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (แบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย) จำนวน 300 ชุด74 7/5/19). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดสมอเย็บกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (แบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย) จำนวน 300 ชุด46 7/5/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ในหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน50 3/5/19). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง68 3/5/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าตึกผ่าตัดและศูนย์จ่ายกลาง โรงพยาบาลน่าน47 3/5/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางลาดขนของสกปรก อาคาร 7 ชั้น57 1/5/19). ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคา แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด(Blood Glucose Strip)53 22/4/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1,500 ลิตร66 22/4/19). ประกาศราคากลางเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)95 22/4/19). ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)73 19/4/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซิฟิลิส พร้อมประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ86 9/4/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับบีและซิฟิลิส77 5/4/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)103 4/4/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)91 26/3/19). ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน ๖๑๐ อัน 90 26/3/19). ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) จำนวน ๑,๑๐๐ หลอด83 27/3/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลฯ94 27/3/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อและระบบแก็สทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัดชั้น 3110 25/3/19). ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ 109 25/3/19). ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)126 18/3/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน7ชั้นฯ102 22/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา I.V. INFUSION SET จำนวน 90,000 ชุด117 22/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข็มและท่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับให้ยาสารละลายหรือของเหลว (IV CATHETER) จำนวน ๔ รายการ103 21/3/19). ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง96 21/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง87 13/3/19). ขอเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างจนท.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกัยผลประโยชน์ทับซ้อน94 18/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ69 18/3/19). ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด 10KVA จำนวน 2 ชุด91 18/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด 10KVA จำนวน 2 ชุด71 13/3/19). ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน7ชั้น)84 11/3/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562131 8/3/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซของเครื่องช่วยหายใจฯ114 7/3/19). ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด ๒KVA จำนวน ๔๐ ชุด129 7/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมี Stabilizer ขนาด ๒KVA จำนวน ๔๐ ชุด115 7/3/19). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ)111 6/3/19). ราคากลางข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 15 ชุด128 6/3/19). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก จำนวน 15 ชุด88 1/3/19). ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1,500 ลิตร 115 1/3/19). ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่บริการของโรงพยาบาลน่าน 137 1/3/19). ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม112 28/2/19). ประกาศประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาไตเทียม จำนวน 4 รายการ พร้อมคุณลักษณะและราคากลาง126 28/2/19). ประกาศประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Blood bag-Triple 350ml.จำนวน 3,000 ถุง พร้อมคุณลักษณะและราคากลาง104 25/2/19). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน94 25/2/19). ร่างประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)100 14/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)90 12/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)100 12/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)78 22/2/19). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้าง)99 18/2/19). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ90 15/2/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อบเด็ก96 13/2/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สาน้ำฯ116 12/2/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซฯ)113 8/2/19). เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2162 8/2/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test kit) จำนวน 3 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะ144 8/2/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ ราคากลางและคุณลักษณะ127 8/2/19). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลท์ในเลือดและปัสสาวะ ราคากลางและคุณลักษณะ114 6/2/19). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้ว(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)133 31/1/19). ประกาศประกวดราคจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดฯ(สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)179 31/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลิ่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)144 30/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอโมน 117 18/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแถบตรวจปัสสาวะ102 18/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลฟ์ในเลือดและปัสสาวะ144 29/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงหลังคาแฟลต 5110 29/1/19). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง107 14/1/19). ประกาศราคากลาง น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑,๕๐๐ ลิตร137 14/1/19). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ 91 28/1/19). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562137 28/1/19). ราคากลางจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) 91 28/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 128 10/1/19). ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องมือทางการแทย์ จำนวน ๑,๕๐๐ ลิตร119 10/1/19). ประกาศแผลจัดซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕ รายการ63 22/1/19). ประกาศขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562167 18/1/19). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กฯ131 17/1/19). ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาแฟลตพยาบาล3124 16/1/19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพยาบาล2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)145 15/1/19). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย151 15/1/19). ประกาศประกวดราคาแผ่นทดสอบความเข้ากันของเลือดGel card พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ120 10/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยฯ (โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)134 4/1/19). ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบริการตรวจวินิจโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI155 4/1/19). ประกาศประกวดราคาถุงบรรจุเลือด ชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml. ที่มีชุดถุงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ152 4/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถุงบรรจุเลือด120 4/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล5 (โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)93 3/1/19). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล3(โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)117 2/1/19). ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้อวน้ำผู้ป่วยสามัญ4ชั้น อาคารประชารักษ์106 28/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562159 27/12/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2 โรงพยาบาลน่าน 121 27/12/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล 2 (ดาวน์โหลดเอกสารและแบบรูปทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th.)109 20/12/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน ๑๕,๐๐๐ Donor ราคากลางและคุณลักษณะ134 19/12/18). ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)132 19/12/18). ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน 32 รายการ119 14/11/18). ประกาศสัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบฯ114 14/11/18). ประกาศสัญญาซื้อขายโคมไฟผ่าตัดฯ125 14/12/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง157 14/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562166 13/12/18). ประกาศราคากลางก่อสร้าง115 13/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562165 13/12/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง153 13/12/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562122 11/12/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว จำนวน 5 รายการ 142 11/12/18). ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว จำนวน 5 รายการ 144 11/12/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR ( ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด138 11/12/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR ( ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด123 30/11/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาแฟลตแพทย์ฯ(โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)123 29/11/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียม ชนิด Bipolar จำนวน 50 ชุด110 29/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียม ชนิด Bipolar จำนวน 50 ชุด99 29/11/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักแพทย์ 1-2 110 29/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562140 27/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลายชนิดหัวสกรูล็อค (Volar locking plate) 178 27/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลายชนิดหัวสกรูล็อค (Volar locking plate) 129 27/11/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด131 27/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก 110 ชุด125 26/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ140 26/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ141 23/11/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า จำนวน ๕ รายการ127 23/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า จำนวน ๕ รายการ142 20/11/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 100 ชุด124 20/11/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 100 ชุด148 19/11/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับซี และประกาศราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ151 19/11/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ราคากลางและคุณลักษณะ146 15/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำรับใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscpoe)146 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 110 ชุด128 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน 7 รายการ133 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว 121 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดสมอยึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (แบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็นแบบไม่ละลาย) จำนวน ๓๐๐ ชุด 122 14/11/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 90 ชุด 114 1/11/18). ประกาศประราคาขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดโดยใช้กับเครื่องอัตโนมัติ157 1/11/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาจำนวนเม็ดเลือดขาว ชนิด CD4161 30/10/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก174 30/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก150 24/10/18). เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้าง207 24/10/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 86 ชุด137 24/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 86 ชุด169 24/10/18). เผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยา Nat148 19/10/18). ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร169 24/10/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิด Unicompartmental Knee จำนวน 30 ชุด153 18/10/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม รพ.น่าน ต.ฝายแก้ว155 17/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดรกระดูก134 16/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนเรื่องก๊าชออกซิเจนเหลว จำนวน 500,000 ลูกบาศก์เมตร 146 9/10/18). ประกาศแผนการจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ ชนิด Unicompartmental Knee จำนวน 30 ชุด125 11/10/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 151 4/10/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.น่าน154 26/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์158 26/9/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม(โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)147 26/9/18). ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินและป้อมยาม รพ.น่าน161 20/9/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)157 19/9/18). ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.น่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง173 19/9/18). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561180 18/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด155 18/9/18). ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ160 18/9/18). ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด IP แฟลตแพทย์, แฟลตพยาบาล และอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน (ฝั่งภูเพียง) ๔๒ จุด จำนวน ๑ ระบ187 5/9/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 113,000 คู่ 171 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า187 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ200 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ170 3/9/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ159 31/8/18). เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 185 27/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด214 27/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยา157 20/8/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 113,000 คู่194 20/8/18). เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สัญญาจ้างก่อสร้างโรงช่างคสล.2ชั้นจพนวน 1 หลัง)173 16/8/18). ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อและระบบแก๊สทางการแพทย์ รพ.น่านฯ213 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กฯ135 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว145 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีฯ131 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจกระเพราะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นฯ157 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารฯ142 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าฯ153 16/8/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องจี้ห้างเลือด เลาะเนื้อเยื่อฯ135 6/8/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซฯ145 6/8/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ164 6/8/18). ประกาศตารางราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ195 3/8/18). เผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงห้องผ่าตัดระบบอากาศปลอดเชื้อฯ รพ.น่าน169 2/8/18). ประกาศราคากลาง เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซฯ141 2/8/18). ประกาศราคากลาง โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ฯ143 24/7/18). ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ247 20/7/18). ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ198 16/7/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงช่าง คสล.2ชั้นโรงพยาบาลน่านจำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)193 16/7/18). ประกาศผู้ชนะงานจ้างกั้นห้องกระจกหน่วยงานพยาบาล 8 หน่วยงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง182 12/7/18). ประกาศราคากลางจ้างซ่อมตู้คอนโทรล Main Distribution Board Cubicle (MDB) พร้อมติดตั้ง Air Circuit Breaker จำนวน 1 งาน186 10/7/18). เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2165 10/7/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบฯ154 10/7/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ฯ161 6/7/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ188 26/6/18). ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ Visualization และศูนย์สำรองข้อมูลระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ237 19/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน249 13/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลน่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง275 13/6/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 โรงพยาบาลน่าน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)300 13/6/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง294 11/6/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mAฯ231 1/6/18). ประกาศประราคาน้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV-1 RNA (CAP/CTM HIV-1 VERSION 2.0 KIT) จำนวน 2,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ257 1/6/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสเอดส์ HIV-AgAb combo.(Meia) จำนวน 28,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ270 30/5/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง 267 30/5/18). ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงช่าง คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลน่าน 1 หลัง 195 30/5/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ฯ175 30/5/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ156 23/5/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม จำนวน 4 รายการ155 23/5/18). ประกาศประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม จำนวน 4 รายการ222 23/5/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Disposable) จำนวน 24,000 กล่อง189 22/5/18). ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 โรงพยาบาลน่าน173 22/5/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar เคลือบด้วย Hydroxyapatite จำนวน ๒๘ ชุด177 22/5/18). ประกาศประกวดจัดซื้อข้อสะโพกเทียมชนิด Bipolar เคลือบด้วย Hydroxypatite จำนวน ๒๘ ชุด160 17/5/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธี NAT จำนวน 16,000 เทสต์152 15/5/18). ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยในโรงพยาบาลน่าน171 15/5/18). เผยแพร่ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงช่าง คสล.2ชั้น รพ.น่าน จ.น่าน201 11/5/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์ร่วม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด187 10/5/18). ประกาศราคากลางจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจผ่าตัดหมอนรองกระดูก191 9/5/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทตลับผงหมึกพิมพื จำนวน 6 รายการ177 7/5/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน จำนวน 3 รายการ172 7/5/18). เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล 2 รพ.น่าน จ.น่าน194 4/5/18). ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน187 1/5/18). เผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงแฟลตพยาบาล รพ. น่าน162 27/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในดรงพยาบาลน่าน185 27/4/18). ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลน่าน ต.ฝายแก้ว198 30/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน184 30/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอุลต้าโซนิค207 27/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA197 26/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวัดปริมาณสารฮีโมโกลบิลเอวันซี 171 26/4/18). ประกาศราคากลาง เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอุลตร้าโซนิค177 26/4/18). ประกาศราคากลาง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน158 24/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ 202 25/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย181 24/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายฯ184 23/4/18). ร่างประกาศจังหวัดน่น เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่งเอกซเรย์ทั่วไปฯ168 19/4/18). ประกาศจังหวัดน่าน ประกวดราคาซื้อสายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction) จำนวน 1,500 ชุด225 17/4/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด170 17/4/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด195 17/4/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด189 17/4/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด185 11/4/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ194 11/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโตรไลฟ์ในเลือดและปัสสาวะ212 11/4/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ165 10/4/18). ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)195 10/4/18). ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ชนิด 4 กระบอกตา170 9/4/18). ประกาศราคากลาง สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction) จำนวน 1,500 ชุด209 4/4/18). ประกาศราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูกหัก ชนิดแกนสั้น (PFNA) จำนวน 41 ชุด176 4/4/18). ประกาศราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดส่วนร้บน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ CR (ไม่ตัด PCL) จำนวน 68 ชุด175 4/4/18). ประกาศประกวดราคาซื้อ แผ่นอิเลคโทรด จำนวน 65,000 ชิ้น 189 4/4/18). ประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ธัยรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid Function Test kit) 3 รายการ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ201 3/4/18). ประกาศราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA205 29/3/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อ แผ่นอิเลคโทรด จำนวน 65,000 ชิ้น183 30/3/18). โรงพยาบาลน่านจะสืบราคายา จำนวน 119 รายการ แบบเสนอส่วนที่1-3353 30/3/18). โรงพยาบาลน่านจะสืบราคายา จำนวน 119 รายการ353 28/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย189 26/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) 194 26/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว225 26/3/18). ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิตำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์229 26/3/18). ประกาศราคากลางผ้าห่มปรับอุณหภูมิของร่างกาย206 26/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 7 รายการ177 26/3/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด187 23/3/18). ประกวดราคาซื้อวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)183 23/3/18). ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุแต่งกาย (ผ้าผู้ป่วย) จำนวน 26 รายการ214 22/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)177 21/3/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1 2 3 โรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)234 21/3/18). ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคา (E-bidding)184 20/3/18). น้ำยาตรวจวัดปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอวัน ซี(HbA1c) จำนวน16,000 เทสต์ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ207 19/3/18). ประกาศราคากลางระบบบันทึกจัดเก้บและส่งต่อข้อมูลภาพด้วยระบบดิจิตอล (PACS)204 15/3/18). ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ205 15/3/18). ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหน่วยความจำสำรอง (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 ตัว208 14/3/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด207 14/3/18). ประกาศราคากลาง กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ208 9/3/18). ประกาศราคากลาง Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD) จำนวน 1,080 หลอด200 12/3/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV โดยวิธีNAT พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ243 12/3/18). ประกาศประกวดราคาแผ่นทดสอบการเข้ากันของเลือด Gel card พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ265 12/3/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ จำนวน 2 รายการ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ201 9/3/18). ประกวดราคาซื้อน้ำยา Urea test kit และ Creatinine test kit222 9/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๑๕ ชุด 237 9/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 13 ชุด212 9/3/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 6 รายการ231 8/3/18). ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุเลือด จำนวน 2 รายการ288 8/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง 4 รายการ211 8/3/18). ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทหลอดเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสี จำนวน 1 รายการ265 7/3/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวชนิดเพดิคูล่าสกรู จำนวน 6 รายการ228 6/3/18). แบบ ปร.4 ,ปร.5 (งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1 2 3 โรงพยาบาลน่าน)231 6/3/18). เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแพลตแพทย์ 1 2 3 รพ.น่าน255 5/3/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด209 5/3/18). ร่างประกาศประราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์HIV HBV HCV โดยวิธี NAT พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ199 5/3/18). ราคากลางจัดวัสดุการแพทย์ ประเภทหลอดเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสี จำนวน 1 รายการ229 5/3/18). จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 เดือน208 28/2/18). ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน 560 ชิ้น240 2/3/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 32 คน ระยะเวลา 1 เดือน203 28/2/18). ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงแฟลตแพทย์ 1, 2, 3 โรงพยาบาลน่าน242 27/2/18). ประกาศราคากลางจ้างบริการตรวจชิ้นเนื้อ219 23/2/18). ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพื จำนวน ๕ รายการ218 21/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมกรณีผ่าตัดซ้ำ จำนวน ๑ ชุด278 20/2/18). ประกาศราคากลาง ถุงมือผ่าตัด ปลอดเชื้อชนิดมีแป้ง จำนวน 760 กล่อง240 22/2/18). ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561238 20/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล จำนวน 6 รายการ219 19/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด253 19/2/18). ประกาศราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเลนส์นิ่มพับได้ จำนวน 560 ชิ้น282 19/2/18). ราคากลางโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพกหักแบบไม่ต้องคว้านโพรงกระดูก ชนิดแกนสั้น จำนวน 20 ชุด216 15/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งและต้นแขนส่วนบน ชนิดรูมีเกลียว จำนวน ๓ รายการ256 15/2/18). ประกวราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน1ระบบ พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ241 15/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม 246 15/2/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว สำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม296 13/2/18). สกรูยึดเอ็นในข้อ ชนิดละลายได้ใน 2 ปี จำนวน 40 ชุด213 13/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกหัวสกรูมีเกลียว จำนวน ๖ รายการ285 12/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกบริเวณหัวเข่า จำนวน ๑๕ ชุด 210 12/2/18). ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 5 รายการ236 12/2/18). ราคากลางแผ่นโลหะดามกระดูกเรเดียสส่วนปลาย ชนิดหัวสกรูล็อค จำนวน 5 รายการ 244 8/2/18). ราคากลางโลหะดามกระดูกสันหลัง 4 รายการ236 8/2/18). จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 เดือน206 8/2/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ในอาคารหน่วยบริการของโรงพยาบาลน่าน จำนวน 32 คน ระยะเวลา 1 เดือน212 7/2/18). ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ส่งของ (ตึกประชารักษ์) จำนวน 1 งาน208 7/2/18). ราคากลางข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 10 ชุด194 7/2/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับผิวถนนดินลูกรังพร้อมถมหินคลุก โรงพยาบาลน่าน ต.ฝาายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน227 7/2/18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในโรงพยาบาลน่าน 1 งาน196 6/2/18). ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน249 6/2/18). ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯรพ.น่าน จำนวน 66 คน185 5/2/18). ประกาศประกวดราคาเช่าระบบบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูลภาพ (PACS)208 5/2/18). ประกาศราคากลางเช่าระบบันทึก จัดเก็ย และส่งต่อข้อมูลภาพ (PACS)218 5/2/18). ราคากลางข้อสะโพกเทียมชนิด Austin Moore จำนวน 25 ชิ้น235 5/2/18). ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ราคากลางและคุณลักษณะ213 2/2/18). ประกาศราคากลางเช่าเครื่องเอกซเรย์ (CT)218 2/2/18). ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์ (CT)278