ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล จำนวน              ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่า ในการประกวดราคาครั้งนี้          เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๙๘,๒๐๐.๐๐  บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2023 อ่าน(75) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)