ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ใช้ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วัสดุการแพทย์ใช้ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ จำนวน 3 รายการ วงเงิน ๑,๑๕๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(93) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)