ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ไวรัสตับบี จำนวน 26,000 เทสต์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิส จำนวน 20,000 เทสต์ รวมวงเงินทั้งสิ้น 2,179,800 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(68) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)