ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ใช้ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อวัสดุการแพทย์ใช้ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นวงเงิน 1,605,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(58) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)