จัดซื้อยาในโรคฮีโมฟีเลีย จำนวน 1 รายการ

เลขที่โครงการใน EGP 63047426143
เลขที่ EBIDDING EBP3/2563
ช่วงเวลาขอรับเอกสาร 20พ.ค.-25 พ.ค.2563
เสนอราคาในระบบ 26 พ.ค. 2563 เวลา 8.30-16.30 น.
ส่งตัวอย่างยา ส่งทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.
เบอร์โทรติดต่อหากมีข้อสงสัย ภญ.ชัชรีย์ ธีระไพรพฤกษ์ 08-1111-5696
ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(314) โดย เภสัชกรรม (คลังยา)(ชัชรีย์ ธีระไพรพฤกษ์)