ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 141 ถึง 160 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
1412/1/20ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด256
14227/12/19เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต321
14325/12/19ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐340
14416/12/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562310
14516/12/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ตุลาคม 2562317
14612/12/19คำสั่งมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน335
14728/11/19สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง)362
14826/11/19รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562)458
14926/11/19รายงานแบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562)389
15026/11/19ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข548
15120/11/19การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง410
15220/11/19คำสั่งกำหนดมาตรการ กลไก ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง364
15320/11/19รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒418
15420/11/19เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓395
15528/10/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กันยายน 2562372
15616/10/19เผยแพร่มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้403
15716/10/19เผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน396
15816/10/19คู่มือปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข507
1597/10/19ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)476
1607/10/19แจ้งเรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 14900/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 25621212