ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 101 ถึง 120 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
10116/3/20รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วัันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563518
10216/3/20รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)500
10316/3/20เผยแพร่การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่454
10416/3/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563421
10515/3/20เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน391
10615/3/20เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563536
10714/3/20เผยแพร่การจัดอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน401
10814/3/20เผยแพร่กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน341
10914/3/20เผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน319
11014/3/20เผยแพร่การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่บริหารงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงาน317
11113/3/20เผยแพร่กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน284
11213/3/20การกำหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบน285
11313/3/20รายงานผลการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน307
11413/3/20รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทัวไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน363
1159/3/20ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2562)431
1169/3/20เผยแพร่ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ359
1179/3/20เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563282
1189/3/20เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ผ่านมา)308
1199/3/20เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563283
1209/3/20เผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่าวยงาน306