ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 61 ถึง 80 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
618/12/20กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง252
627/12/20โครงสร้างแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน654
637/12/20เผยแพร่มาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน247
6418/11/20OP Voice604
6518/11/20IP Voice704
6614/11/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ตุลาคม 2563424
6721/10/20เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม (ตัวอย่างความผิดทางวินัย)465
6821/10/20เผยแพร่มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 287
6921/10/20เผยแพร่การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน286
7014/10/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กันยายน 2563317
7117/9/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน สิงหาคม 2563395
721/9/20รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 - ส.ค. 2563483
731/9/20รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 - ส.ค. 2563408
7427/8/20รับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อขอรับต้นสังกัดโรงพยาบาลน่าน411
7524/8/20รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 3-4 พ.ศ. 2563442
7624/8/20รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 - 4 ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 349
7719/8/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 558
7819/8/20รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 379
7919/8/20รายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563338
8019/8/20รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563377