ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 41 ถึง 60 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
4111/3/21เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใช้สิ้นเปลือง189
4211/3/21เผยแพร่สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ266
4310/3/21ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลน่าน พ.ศ.25641320
444/3/21เผยแพร่การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน258
454/3/21แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน198
464/3/21เผยแพร่การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย207
474/3/21เผยแพร่ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 234
4816/2/21เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม (ตัวอย่างทางวินัย) ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564200
4915/2/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มกราคม 2564246
5028/1/21มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ253
5118/1/21แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข256
5218/1/21เผยแพร่ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558304
5314/1/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ธันวาคม 2563301
545/1/21เว็บศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)437
5514/12/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563406
5616/12/20แผนปฏิบัติราชการและการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 396
5714/12/20รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 398
5814/12/20ชี้แจงการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับ ดีเด่น รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563421
599/12/20รายงานสรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565(แบบ สขร.1) 411
609/12/20เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565399