ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 21 ถึง 40 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
2127/9/21ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม277
2214/9/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน สิงหาคม 2564408
2311/8/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กรกฎาคม 2564478
2414/7/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มิถุนายน 2564545
259/7/21เผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564400
2629/6/21เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด663
2727/5/21ประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริตและแอปพลิเคชั่น WE STRONG สำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วน604
2813/5/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน เมษายน 2564587
2928/4/21เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย411
3026/4/21เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม (ตัวอย่างทางวินัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565691
3116/4/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มีนาคม 2564606
321/4/21คู่มือกายภาพบำบัด ภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อน1377
3323/3/21ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา393
3415/3/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564501
3512/3/21เผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน 549
3612/3/21เผยแพร่ประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน292
3711/3/21เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน233
3811/3/21เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามแผนชมรมจริยธรรมและแผนป้องกันปราบปรามทุจริต245
3911/3/21เผยแพร่แผนชมรมจริยธรรมและแผนการป้องกันปราบปรามทุจริต245
4011/3/21เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด186