ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 181 ถึง 200 จาก 252 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
18116/8/19รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 302
18221/6/19รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3 532
18321/6/19รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 (แบบ สขร.1)523
18421/6/19รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562465
18519/6/19สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 9 เดือน พ.ศ. 2562513
18619/6/19รายงานการกำกับติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 9 เดือน พ.ศ. 2562463
18713/6/19รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2562502
18810/6/19รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562475
18910/6/19รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621078
19015/5/19แนวทางการป้องกันผู้ทีมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา606
19114/5/19งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน เมษายน 2562475
19225/4/19งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มีนาคม 2562509
19325/4/19งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562467
19425/4/19งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มกราคม 2562456
19510/4/19จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ครั้งที่1 (ตัวอย่าง การกระทำความผิดทางวินัยข้าราชการ)572
19610/4/19จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ครั้งที่2 (ตัวอย่าง การกระทำความผิดทางวินัยข้าราชการ)525
19710/4/19จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ครั้งที่3 (ตัวอย่าง การกระทำความผิดทางวินัยข้าราชการ)467
19827/3/19คำสั่งมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง507
19927/3/19ประกาศนโยบายเรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา540
20026/3/19คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน784