ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 235 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
114/10/21 รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กันยายน 256446
230/9/21ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ47
327/9/21ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม53
414/9/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน สิงหาคม 2564150
511/8/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กรกฎาคม 2564212
614/7/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มิถุนายน 2564300
79/7/21เผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564214
829/6/21เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด353
927/5/21ประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริตและแอปพลิเคชั่น WE STRONG สำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วน408
1013/5/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน เมษายน 2564428
1128/4/21เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย301
1226/4/21เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม (ตัวอย่างทางวินัย) ฉบับที่ 3 -5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564499
1316/4/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มีนาคม 2564451
141/4/21คู่มือกายภาพบำบัด ภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อน735
1523/3/21ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา295
1615/3/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564399
1712/3/21เผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน 447
1812/3/21เผยแพร่ประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน182
1911/3/21เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน149
2011/3/21เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามแผนชมรมจริยธรรมและแผนป้องกันปราบปรามทุจริต156