Smart Idea ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
16/1/18การพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยระยะท้าย CARE MODEL - “ ผู้ป่วยระยะท้าย ” “ Palliative care ”4033
26/1/18การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลน่าน - ต้อกระจก , การเข้าถึง , รพ.น่าน3469
36/1/18การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วย STEMI - กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน STEMI3730
46/1/18การพัฒนาการส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลน่านสู่เครือข่ายบริการสาธารณสุข จังหวัดน่าน - ส่งต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน, Home Health Care Program3617