ชาวโรงพยาบาลน่าน ขอแสดงความชื่นชมยินดี นพ.แสนพล อมรทิพย์สกุล ในโอกาสได้รับรางว้ล "ศัลยแพทย์ดีเด่น" ประจำปี 2563 จากราชวิทยาสัยศัลยแพทยแห่งประเทศไทย

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(127) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)