ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกาหนดอานาจหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกาหนดอานาจหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(126) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)