ยากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง High Alert Drugs
 Adenosine injection

  ยาที่มีความเสี่ยงสูง High Alert Drugs

 Adrenaline injection

  Aminoglycosides

 Amiodarone injection

  Atracurium injection

 Atropine Sulfate injection

  Azathioprine

 Bupivacain injection

  Calcium gluconate

 Chloral hydrate, Oral

  Choral hydrate

 Contrast media

  Cyclophosphamide

 Digoxin

  Digoxin injection

 Dobutamine injection

  Dopamine injection

 Enoxaparin

  Fentanyl injection

 Fluorouracil injection

  Halothane

 Heparin

  Heparin sodium

 Insulin injection

  Ketamine hydrochloride injection

 Magnesium sulfate injection

  Methadone HCl elixir

 Methotrexate

  Midazolam injection

 Morphine

  Naloxone

 Neostigmine methylsulfate injection

  Nicardipine injection

 Nitroglycerine injection

  Nitrous

 Octreotide injection

  Pancuronium bromide injection

 Pethidine or meperidine injection

  Phenobarbital

 Phenobarbital

  Phenytoin

 Phenytoin

  Potassium chloride

 Potassium chloride injection

  Propofol injection

 Sodium nitroprusside injection

  Sodium Valproate

 Streptokinase injection

  Streptomycin injection

 Suxamethonium

  Theophylline, Aminophylline

 Thiopental Sodium injection

  Vancomycin

 Warfarin sodium tablet

  ภาคผนวก

 เอกสารอ้างอิง
 
  การใช้ยาดัชนีที่มีการรักษาแคบ (Narrow Therapeutic Drugs)
 Amikacin

  Amiodarone

 Carbamazepine

  Conjugated estrogen

 Cyclophosphamide

  Dactinomycin

 Digoxin

  Dimercaprol

 Doxorubicin ( Adriamycin )

  Fluorouracil ( 5-FU )

 Gentamycin

  Heparin

 Levothyroxine

  Lidocaine

 Lithium carbonate

  Methotrexate

 Phenobarbital

  Phenytoin

 Potassium chloride

  Sodium valproate

 Theophylline

  Ticlopidine

 Vancomycin

  Vincristine

 Warfarin

  ภาคผนวก

 เอกสารอ้างอิง