Drugs Used In Pregnancy
 ความคงตัวของยาหลังผสมแล้ว (Drug stability after mixed)
 แนวทางการฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 มาตรฐานการเบิกจ่ายยาเสพติด
 ยาที่ต้องกินก่อนอาหารและยาที่ต้องเก็บพ้นแสง
 ยาที่มีพิษต่อตับไต
 ยาที่ห้ามหักหรือบด
 วิธีการบริหารยา Antidote บางชนิด