ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 222 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
11/4/21คู่มือกายภาพบำบัด ภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อน77
223/3/21ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา61
315/3/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256495
412/3/21เผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2120
512/3/21เผยแพร่ประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน53
611/3/21เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน49
711/3/21เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามแผนชมรมจริยธรรมและแผนป้องกันปราบปรามทุจริต43
811/3/21เผยแพร่แผนชมรมจริยธรรมและแผนการป้องกันปราบปรามทุจริต46
911/3/21เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด38
1011/3/21เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใช้สิ้นเปลือง42
1111/3/21เผยแพร่สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ32
1210/3/21ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลน่าน พ.ศ.256453
134/3/21เผยแพร่การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน33
144/3/21แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน37
154/3/21เผยแพร่การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย59
164/3/21เผยแพร่ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 46
1716/2/21เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม (ตัวอย่างทางวินัย) ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256465
1815/2/21รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มกราคม 2564104
1928/1/21มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ128
2018/1/21แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข140