ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 165 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
117/6/20นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital84
215/6/20หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)61
311/6/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน พฤษภาคม 256371
411/6/20รายงานผลการกำกับติดตามแผนชมรมจริยธรรมและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256349
511/6/20รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 50
610/6/20รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 เดือน มี.ค.-พ.ค. 256364
710/6/20รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 รอบเดือน มี.ค. - พ.ค. 256351
812/5/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน เมษายน 2563116
928/4/20ประกาศการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์167
1016/4/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน มีนาคม 2563150
119/4/20เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย169
129/4/20รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง)217
1316/3/20รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วัันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563258
1416/3/20รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)220
1516/3/20เผยแพร่การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่196
1616/3/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563184
1715/3/20เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน169
1815/3/20เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563263
1914/3/20เผยแพร่การจัดอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน115
2014/3/20เผยแพร่กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน100