ข่าวสารทั้งหมด

21/6/19). รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3 45 21/6/19). รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 (แบบ สขร.1)41 21/6/19). รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 พ.ศ. 256234 19/6/19). สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 9 เดือน พ.ศ. 256247 19/6/19). รายงานการกำกับติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 9 เดือน พ.ศ. 256233 13/6/19). รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 256257 10/6/19). รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256261 10/6/19). รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256240 15/5/19). ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562137 14/5/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน เมษายน 2562114 25/4/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มีนาคม 2562170 25/4/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256297 25/4/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มกราคม 256292 10/4/19). จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ครั้งที่1 (ตัวอย่าง การกระทำความผิดทางวินัยข้าราชการ)156 10/4/19). จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ครั้งที่2 (ตัวอย่าง การกระทำความผิดทางวินัยข้าราชการ)154 10/4/19). จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ครั้งที่3 (ตัวอย่าง การกระทำความผิดทางวินัยข้าราชการ)127 27/3/19). คำสั่งมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง145 27/3/19). ประกาศนโยบายเรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา122 26/3/19). คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน177 26/3/19). กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560123 26/3/19). จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข83 26/3/19). ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 256092 26/3/19). ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน90 26/3/19). รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256296 26/3/19). รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2 (แบบสขร.1) พ.ศ. 256290 26/3/19). รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256181 26/3/19). โครงสร้างโรงพยาบาลน่าน91 26/3/19). รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 256260 26/3/19). ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลน่าน57 26/3/19). รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน52 26/3/19). รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ. 256255 25/3/19). ประกาศมาตรการการบริหารผลปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ51 25/3/19). ประกาศจังหวัด เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก65 25/3/19). คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลน่าน89 24/3/19). หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส62 24/3/19). แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256265 24/3/19). รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256259 24/3/19). ประกาศกำหนดมาตรการและกรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ. 256257 24/3/19). รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 256257 24/3/19). รายงานกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256247 24/3/19). คู่มือมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256249 24/3/19). ประกาศมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256254 24/3/19). การกำกับติดตามและสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลน่าน รอบ 6 เดือน พ.ศ. 256251 24/3/19). มาตรการ กลไก การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลน่าน75 24/3/19). คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256264 24/3/19). คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256268 24/3/19). รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน รอบ 6 เดือน พ.ศ. 256259 23/3/19). รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลน่านประจำปี พ.ศ. 256154 23/3/19). แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256267 23/3/19). รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน พ.ศ. 256261 23/3/19). ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน และประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตโรงพยาบาลน่าน พ.ศ. 256252 22/3/19). รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 256257 22/3/19). ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และรายงานการกำกับติดตามและสรุปผลตามประกาศฯ พ.ศ. 256259 22/3/19). โครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตภายในหน่วยงานและสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 256264 22/3/19). โครงการชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 256285 21/1/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน ธันวาคม 2561297 20/12/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน พฤศจิกายน 2561211 19/11/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน ตุลาคม 2561195 14/1/19). รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล488 8/1/19). ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ381 22/12/18). รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561263 22/12/18). รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)254 22/12/18). รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค.- พ.ย. พ.ศ. 2561(แบบ สขร.)217 22/12/18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562246 22/12/18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562234 22/12/18). ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560158 22/12/18). การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง171 29/11/18). ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี384 9/11/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กันยายน 2561342 27/9/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน สิงหาคม 2561237 29/8/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กรกฎาคม 2561261 26/7/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มิถุนายน 2561264 27/6/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน พฤษภาคม 2561204 28/5/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน เมษายน 2561215 25/4/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มีนาคม 2561211 4/10/18). รับย้าย/รับโอน 3 ตำแหน่ง จพ.พัสดุ จพ.การเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ2085 30/3/18). ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ1014 22/3/18). แบบฟอร์มรับย้าย/รับโอนข้าราชการ806 9/3/18). รับย้าย/รับโอนข้าราชการ966