ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 153 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
116/3/20รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วัันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 256355
216/3/20รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)56
316/3/20เผยแพร่การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่38
416/3/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256332
515/3/20เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน30
615/3/20เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563125
714/3/20เผยแพร่การจัดอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน40
814/3/20เผยแพร่กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน34
914/3/20เผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน26
1014/3/20เผยแพร่การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่บริหารงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงาน20
1113/3/20เผยแพร่กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน20
1213/3/20การกำหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบน22
1313/3/20รายงานผลการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน13
1413/3/20รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทัวไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน32
159/3/20ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2562)70
169/3/20เผยแพร่ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ51
179/3/20เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256321
189/3/20เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ผ่านมา)31
199/3/20เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328
209/3/20เผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่าวยงาน33