ข่าวสารทั้งหมด

22/3/19). ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และรายงานการกำกับติดตามและสรุปผลตามประกาศฯ พ.ศ. 25622 22/3/19). โครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตภายในหน่วยงานและสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 25622 22/3/19). โครงการชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 25624 21/1/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน ธันวาคม 2561213 20/12/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน พฤศจิกายน 2561147 19/11/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน ตุลาคม 2561139 14/1/19). รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล351 8/1/19). ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ305 22/12/18). รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561197 22/12/18). รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)193 22/12/18). รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค.- พ.ย. พ.ศ. 2561(แบบ สขร.)153 22/12/18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562189 22/12/18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562167 22/12/18). ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256090 22/12/18). การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง108 29/11/18). ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี327 9/11/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กันยายน 2561292 27/9/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน สิงหาคม 2561175 29/8/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กรกฎาคม 2561197 26/7/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มิถุนายน 2561193 27/6/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน พฤษภาคม 2561148 28/5/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน เมษายน 2561160 25/4/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มีนาคม 2561155 4/10/18). รับย้าย/รับโอน 3 ตำแหน่ง จพ.พัสดุ จพ.การเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ1999 30/3/18). ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ944 22/3/18). แบบฟอร์มรับย้าย/รับโอนข้าราชการ677 9/3/18). รับย้าย/รับโอนข้าราชการ844