ข่าวสารทั้งหมด

21/1/19). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน ธันวาคม 256129 20/12/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน พฤศจิกายน 256110 19/11/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน ตุลาคม 256111 14/1/19). รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล109 8/1/19). ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ136 22/12/18). รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256197 22/12/18). รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)108 22/12/18). รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค.- พ.ย. พ.ศ. 2561(แบบ สขร.)79 22/12/18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256290 22/12/18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256288 22/12/18). ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256060 22/12/18). การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง71 29/11/18). ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี273 9/11/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กันยายน 2561252 27/9/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน สิงหาคม 2561140 29/8/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน กรกฎาคม 2561159 26/7/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มิถุนายน 2561144 27/6/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน พฤษภาคม 2561102 28/5/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน เมษายน 2561114 25/4/18). งบทดลองโรงพยาบาลน่านประจำเดือน มีนาคม 2561117 4/10/18). รับย้าย/รับโอน 3 ตำแหน่ง จพ.พัสดุ จพ.การเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ1928 30/3/18). ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ890 22/3/18). แบบฟอร์มรับย้าย/รับโอนข้าราชการ606 9/3/18). รับย้าย/รับโอนข้าราชการ778