ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 110 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
112/12/19คำสั่งมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน่าน2
228/11/19สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง)35
328/11/19ขั้นตอนการดำเนินการตามกรอบแนวทางกำหนดมาตราการ กลไก ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง48
426/11/19รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 256273
526/11/19รายงานแบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 256246
626/11/19ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข38
725/11/19ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256358
820/11/19การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง56
920/11/19คำสั่งกำหนดมาตรการ กลไก ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง57
1020/11/19รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒81
1120/11/19เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓36
1228/10/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กันยายน 256298
1316/10/19เผยแพร่มาตรฐานวินัยที่ข้าราชการต้องรู้122
1416/10/19เผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน98
1516/10/19คู่มือปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข100
167/10/19ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เข้าศึกษาต่อทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)174
177/10/19แจ้งเรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 14900/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562190
1820/9/19รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน สิงหาคม 2562164
1910/9/19ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 17 เรื่อง " หมู่เฮามาฮู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันเต๊อะ" วันศุกรที่ 20 20 กย.2562 207
2010/9/19ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 20 กย.2562 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน จ.น่194