ข่าวสารทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 190 ผลลัพธ์
#วันที่เรื่องผู้ชมรายละเอียด
118/11/20OP Voice52
218/11/20IP Voice30
314/11/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน ตุลาคม 256364
421/10/20เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม (ตัวอย่างความผิดทางวินัย)96
521/10/20เผยแพร่มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 61
621/10/20เผยแพร่การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน74
714/10/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กันยายน 2563111
817/9/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน สิงหาคม 2563189
91/9/20รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 - ส.ค. 2563268
101/9/20รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 - ส.ค. 2563193
1127/8/20รับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อขอรับต้นสังกัดโรงพยาบาลน่าน192
1224/8/20รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 3-4 พ.ศ. 2563227
1324/8/20รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 - 4 ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 160
1419/8/20ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 312
1519/8/20รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 182
1619/8/20รายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563164
1719/8/20รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงพยาบาลน่าน ไตรมาสที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563169
1819/8/20รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 - 4 119
1919/8/20รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 498
2018/8/20รายงานงบทดลอง GF ประจำเดือน กรกฎาคม 2563101