ปีงบประมาณ 2561
1. ข้อมูลทั่วไป
2. คุณสมบัติหน่วยบริการ
3. อัตรากำลังของหน่วยบริการ
4. ข้อมูลผู้ป่วยรอบ 3 ปี
5. สถิติที่สำคัญ
6. การให้บริการของโรงพยาบาล
 กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

     1. ข้อมูลทั่วไป
  1.1 ข้อมูลโรงพยาบาล
   
ที่ตั้ง 1 ถนนวรวิชัย อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์. 054-719-000 (30 คู่สาย), 054-771620-2 ต่อ 1100 , 1101 ,0 งานประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยนอก
โทรสาร.054-719015 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th
จำนวนเตียง 534 เตียง (รวมเตียง ICU 32 เตียง)  เนื้อที่ 48 ไร่ 86 ตารางวา
Webpage www.nanhospital.go.th
  1.2 ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลน่าน

       โรงพยาบาลน่าน เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2497  บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ของ มณฑลทหารบก
ที่ 7 (ในขณะนั้น) ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาล ประจำจังหวัดน่านขนาด 25 เตียงขึ้นด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เงินการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข (ก.ศ.ส.) ในจำนวนดังกล่าวให้ และทำการก่อสร้างเป็นระยะ เวลาประมาณ1 ปีเศษจึงแล้วเสร็จทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2499
ประกอบด้วย อาคารทำการ 3 หลัง บ้านพัก 4 หลังผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลประจำ จังหวัดน่าน ประกอบด้วย....    พ.ต.นายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฐ    อธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งได้
มอบหมายให้ นายแพทย์ หลวงสนั่น  วรเวช รองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมจัดหาสถานที่ก่อสร้างกับ
นายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต อนามัยจังหวัดน่านในขณะนั้น ในการดำเนินกิจการของ
โรงพยาบาลได้มีผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบันนี้ จำนวน 8  ท่าน ดังนี้    

           1.  นายแพทย์พัฒนา   ตระกูลดิษฐ์  
                ปฏิบัติงาน  ระหว่าง   พ.ศ. 2499-2500
           2.  นายแพทย์กิจชัย   ยิ่งเสรี
                ปฏิบัติงาน  ระหว่าง  พ.ศ. 2500-2507
           3.  นายแพทย์บุญยงค์   วงศ์รักมิตร
                ปฏิบัติงาน  ระหว่าง  พ.ศ. 2507-2537
           4. นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ 
                ปฏิบัติงาน ระหว่าง พ.ศ. 2537- 2551
           5. นายแพทย์นิวัตชัย สุจริตจันทร์
                ปฏิบัติงาน ระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2555
           6. นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ์
                ปฐิบัติงานระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2557
           7. แพทยหญิงณัฐภร  ประกอบ
                ปฐิบัติงานระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2559     
           8. นายแพทยภราดร มงคลจาตุรงค์
                ปฐิบัติงานระหว่าง พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน     

       นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลน่านเป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากจังหวัดน่านอยู่ในพื้นที่ที่มีการก่อการร้ายของ ผกค. ทำให้พลเรือน ตำรวจ ทหาร
ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบเป็นจำนวนมากในแต่ละปี   อีกทั้งการคมนาคมยังไม่สะดวกทั้งภายในจังหวัด
และติดต่อกับต่างจังหวัด ทำให้โรงพยาบาลน่านต้องพัฒนาตนเองอย่างมาก ในทุกๆด้าน เพื่อให้
สามารถรับกับภาระกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่ง
การสู้รบได้สิ้นสุดลงในปี 2526 (การสู้รบอยู่ในระหว่างปี 2511ถึง2526 )ซึ่งเป็นยุคที่ นายแพทย์บุญยงค์
วงศ์รักมิตรเป็นผู้อำนวยการ  นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริงเพราะมีการพัฒนา
โรงพยาบาลน่าน จากการเป็นโรงพยาบาลขนาด 56 เตียง จนขยายเป็นโรงพยาบาล ทั่วไปขนาดใหญ่
430 เตียง มีศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นสถานที่สร้างสรรค์นักบริหารและนักวิชาการ
ด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขที่มีความสามารถ มีคุณธรรมจำนวนมาก ให้แก่วงการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นแบบอย่างของระบบสาธารณสุขหลายอย่างเช่นการให้บริการ
แบบผสมผสานซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง กลุ่มงานเวชกรรมสังคมงาน สาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง
งานโครงการบัตรสุขภาพ ระบบโรงพยาบาล พี่เลี้ยง  และระบบส่งต่อ (Referral System) ซึ่งมีส่วน
เป็นจุดกำเนิดของโครงการพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุขส่วนภูมิภาค (พบส.) ของกระทรวงสาธารณสุข
ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 3 หลัง  หลังแรกคืออาคารตึก 40 ปี เป็นอาคารรักษา
พยาบาล 4 ชั้น ใต้ถุนสูง สำหรับผู้ป่วย สูติ - นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม ทำพิธีเปิดตึกเมื่อ 21 กุมภาพันธ์
2541 อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นอาคารศูนย์จ่ายกลาง, ซักฟอก, โรงครัว, โรงอาหารได้ทำพิธี
เปิดตึก เมื่อ 30 กันยายน 2541 อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนสูง สำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
และศัลยกรรมได้ทำพิธีเปิดตึกเมื่อ กุมภาพันธ์ 2543 ในเดือนสิงหาคม 2547 โรงพยาบาลน่านได้เปิดตึก
120 เตียงใหม่ ตึกวันน่านสันติสุข ซึ่งจะทำให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น และทำให้โรงพยาบาลน่านปรับเปลี่ยน
เป็นโรงพยาบาลขนาด 491 เตียง     สำหรับการให้บริการในปี 2540 โรงพยาบาลน่านได้มีแพทย์ หู คอ
จมูกประจำคนแรก โดยเริ่มให้ บริการรักษา เดือน กรกฏาคม 2540 ในปี 2543 ได้มีแพทย์เพิ่มอีก 1 คน
และในปี 2542 ได้มีจักษุแพทย์ประจำคนแรก เริ่มให้บริการรักษาเมื่อ กรกฏาคม  2542 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งก่อนหน้านี้ ยังไม่มีจักษุแพทย์ โรงพยาบาลน่าน ได้รับความอนุเคราะห์  จากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
และพยาบาลเคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางและโรงพยาบาลเอกชน มาช่วยทำการตรวจรักษา
และผ่าตัดโรคตาทุกปี ปีละ 2 - 3 ครั้ง  ครั้งละ  5 - 7 วัน โรงพยาบาลน่านมีจิตแพทย์มาให้บริการจิตเวช
แก่ประชาชนในปี 2546 นี้ หลังจากขาดช่วงไปหลายปีจากการที่จิตแพทย์คนแรกโยกย้ายไปโดย
ช่วงนี้ขาดแคลนจิตแพทย์ได้มีจิตแพทย์ จากโรงพยาบาลสวนปรุง นายแพทย์ปริทรรศน์  ศิลปกิจ มาช่วยให้บริการ ผู้ช่วยจิตเวชที่โรงพยาบาลน่านทุก 3 เดือน     สำหรับการบริการในระบบเครือข่าย
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลตามโครงการสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลน่านเป็นสถานบริการ
ด้านสุขภาพแม่ข่าย(CUP ร.พ.น่าน)ประมาณปี 2544 ประกอบด้วยร.พ.  น่าน,สถานีอนามัยและสสช.31แห่ง
โดยจัดตั้งหน่วยบริการ ปฐมภูมิ(PCU) 11 PCUดำเนินการโดยมีศูนย์ประสานงาน,คณะทำงานโครงการ
สุขภาพ ถ้วนหน้า และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานทุกฝ่ายและทุกงานของ CUP ร.พ.น่าน
ดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน

  1.3 ปรัชญา/ค่านิยมหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจการให้บริการ ของหน่วยบริการ

ปรัชญาญา/ค่านิยม
          ทำงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง และด้วยความปรารถนาดี

วิสัยทัศน์
          โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ มุ่งให้ประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
           ทุกคนทำงานด้วยหัวใจ (HEARTS)

  1.4 รายงานจำนวนเตียง

โรงพยาบาลน่าน
จำนวนเตียงที่ขออนุญาติดำเนินการ : 491
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง :  502 
ลำดับ
รหัส Ward
หอผู้ป่วย
สามัญ
พิเศษ
รวม
1
W04
พิทักษ์ไทยบน
24
6
30
2
W03
พิทักษ์ไทยล่าง
23
5
28
3
W05
ราษฎร์อนุรักษ์บน
24
6
30
4
W02
ชยานันท์บน
25
-
25
5
W23
วันน่านสันติสุข 2
24
6
30
6
W26
พิเศษ 32เตียง
-
32
32
7
W09
ศัลยกรรมชาย
24
6
30
8
W08
ศัลยกรรมหญิง
24
6
30
9
W07
ราษฎร์อนุรักษ์ล่าง
23
5
28
10
W22
วันน่านสันติสุข 3
24
6
30
11
W11
หลังคลอดและทารกป่วย
25
6
31
สูติ
15
6
ทารกป่วย
10
12
W12
นรีเวช
24
5
29
13
W13
กุมารเวชกรรม
24
6
30
14
W16
ศัลยกรรมกระดูก4
25
5
30
15
W18
ศัลยกรรมกระดูก5
25
5
30
16
W21
วันน่านสันติสุข4
23
6
29
จักษุ
17
-
โสต ศอ นาสิก
12
-
ออร์โธ
ศัลย์
17
W24
วันน่านสันติสุข5
30
-
30
รวมจำนวนเตียง
391
111
502
หอผู้ป่วย ICU และ ห้องคลอด ไม่นับรวมจำนวนเตียง
1
W01
ชยานันท์ล่าง
16
-
2
W25
วิกฤตศัลยกรรม
8
-
3
W15
วิกฤตเด็ก
8
-
รวมจำนวนเตียงหอผู้ป่วย ICU
32
0
32
1
W10
ห้องคลอด
9
-
รวมจำนวนเตียงห้องคลอด
9
0
9
รวมจำนวนเตียงทั้งหมด
432
111
543
ลำดับ
รหัส Ward
หอผู้ป่วย
สามัญ
พิเศษ
รวม
แยกตามประเภท
1
W
อายุรกรรม
120
55
175
2
W
ศัลยกรรมทั่วไป
95
23
118
3
W
สูติ-นรีเวชกรรม
49
11
60
4
W
กุมารเวชกรรม
24
6
30
5
W
ออร์โธปิดิกส์
50
10
60
6
W
จักษุ
17
-
17
7
W
โสต ศอ นาสิก
12
-
12
8
W
จิตเวช
30
-
30
รวมจำนวนเตียง
397
105
502