สถานที่ตั้งและขอบเขต

ที่ตั้ง     1 ถนนวรวิชัย อ.เมือง จ.น่าน  55000
            โทร. (054) 710138, 771620-2  โทรสาร (054) 710977
ขนาด        491 เตียง
เนื้อที่        48  ไร่  86 ตารางวา

ประวัติโรงพยาบาลน่าน

    โรงพยาบาลน่าน เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2497  บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ของ มณฑลทหารบกที่ 7 (ในขณะนั้น) ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการจัดตั้ง โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่านขนาด 25 เตียงขึ้นด้วยงบประมาณ
ก่อสร้าง 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เงินการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข (ก.ศ.ส.) ในจำนวนดังกล่าวให้ และทำการก่อสร้างเป็นระยะ เวลาประมาณ1 ปีเศษจึงแล้วเสร็จทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2499
ประกอบด้วย อาคารทำการ 3 หลัง บ้านพัก 4 หลังผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาล ประจำจังหวัดน่าน ประกอบด้วย....    พ.ต.นายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฐ    อธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายแพทย์ หลวงสนั่น  วรเวช รองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมจัดหา สถานที่ก่อสร้างกับนายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต อนามัยจังหวัดน่านในขณะนั้น ในการดำเนินกิจการของ
โรงพยาบาลได้มีผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบันนี้ จำนวน 7  ท่าน ดังนี้

    1.  นายแพทย์พัฒนา   ตระกูลดิษฐ์  
         ปฏิบัติงานระหว่าง ปี พ.ศ. 2499-2500
    2.  นายแพทย์กิจชัย      ยิ่งเสรี
         ปฏิบัติงานระหว่าง ปี พ.ศ. 2500-2507
    3.  นายแพทย์บุญยงค์     วงศ์รักมิตร
        ปฏิบัติงานระหว่าง ปี พ.ศ.2507-2537
    4. นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์
         ปฏิบัติงานระหว่าง ปี พ.ศ.2537-2551
     5. นายแพทย์นิวัตชัย สุจริตจันทร์
         ปฏิบัติงานระหว่าง ปี พ.ศ.2551 - 2555
     6. นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ์
         ปฏิบัติงานระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 - 2557
     7. แพทยหญิงณัฐภร ประกอบ
         ปฏิบัติงานระหว่าง 2557 - 2559
     8. นายแพทยภราดร มงคลจาตุรงค์
         ปฏิบัติงานระหว่าง 2559 - ปัจจุบัน

    นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลน่านเป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากจังหวัดน่านอยู่ในพื้นที่ที่มีการก่อการร้ายของ ผกค. ทำให้พลเรือน ตำรวจ ทหาร ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบเป็นจำนวนมากในแต่ละปี   อีกทั้งการคมนาคมยังไม่สะดวกทั้งภายในจังหวัด และติดต่อกับต่างจังหวัด ทำให้โรงพยาบาลน่านต้องพัฒนาตนเองอย่างมาก ในทุกๆด้าน เพื่อ
ให้ สามารถรับกับภาระกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนกระทั่งการสู้รบได้สิ้นสุดลงในปี 2526 (การสู้รบอยู่ในระหว่างปี 2511ถึง2526 )ซึ่งเป็นยุคที่ นายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตรเป็นผู้อำนวยการ  นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง
การพัฒนาอย่างแท้จริง  เพราะมีการพัฒนาโรงพยาบาลน่านจากการเป็นโรงพยาบาลขนาด 56 เตียง จนขยายเป็นโรงพยาบาล ทั่วไป
ขนาดใหญ่ 430 เตียง มีศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นสถานที่สร้างสรรค์นักบริหาร และนักวิชาการด้านการแพทย์
และ สาธารณสุขที่มีความสามารถ มีคุณธรรมจำนวนมาก ให้แก่วงการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งเป็น
แบบอย่างของระบบสาธารณสุขหลายอย่างเช่นการให้บริการแบบผสมผสานซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง กลุ่มงานเวชกรรมสังคมงาน
สาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง งานโครงการบัตรสุขภาพ ระบบโรงพยาบาล พี่เลี้ยง  และระบบส่งต่อ (Referral System) ซึ่งมีส่วน
เป็นจุดกำเนิดของโครงการพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุขส่วนภูมิภาค (พบส.) ของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน

    นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 3 หลัง  หลังแรกคืออาคารตึก 40 ปี เป็นอาคารรักษาพยาบาล 4 ชั้น ใต้ถุนสูง สำหรับ
ผู้ป่วย สูติ - นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม  ทำพิธีเปิดตึกเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2541 อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นอาคาร
ศูนย์จ่ายกลาง, ซักฟอก, โรงครัว, โรงอาหาร ได้ทำพิธีเปิดตึก เมื่อ 30 กันยายน 2541 อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนสูง
สำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ และศัลยกรรมได้ทำพิธีเปิดตึกเมื่อ กุมภาพันธ์ 2543 ในเดือนสิงหาคม 2547 โรงพยาบาลน่านได้เปิดตึก 120 เตียงใหม่ ตึกวันน่านสันติสุข ซึ่งจะทำให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น และทำให้โรงพยาบาลน่านปรับเปลี่ยน เป็นโรงพยาบาลขนาด 491 เตียง

    สำหรับการให้บริการในปี 2540 โรงพยาบาลน่านได้มีแพทย์ หู คอ จมูกประจำคนแรก โดยเริ่มให้ บริการรักษา เดือน กรกฏาคม 2540 ในปี 2543 ได้มีแพทย์เพิ่มอีก 1 คน และในปี 2542 ได้มีจักษุแพทย์ประจำคนแรก เริ่มให้บริการรักษาเมื่อ กรกฏาคม  2542
จนถึงปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้ ยังไม่มีจักษุแพทย์ โรงพยาบาลน่าน ได้รับความอนุเคราะห์  จากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง และพยาบาล
เคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางและโรงพยาบาลเอกชน มาช่วยทำการตรวจรักษา และผ่าตัดโรคตาทุกปี ปีละ 2 - 3 ครั้ง  ครั้งละ
5 - 7 วัน

    โรงพยาบาลน่านมีจิตแพทย์มาให้บริการจิตเวชแก่ประชาชนในปี 2546 นี้ หลังจากขาดช่วงไปหลายปีจากการที่จิตแพทย์คนแรก
โยกย้ายไปโดยช่วงนี้ขาดแคลนจิตแพทย์ได้มีจิตแพทย์ จากโรงพยาบาลสวนปรุง นายแพทย์ปริทรรศน์  ศิลปกิจ มาช่วยให้บริการ
ผู้ช่วยจิตเวชที่โรงพยาบาลน่านทุก 3 เดือน

    สำหรับการบริการในระบบเครือข่าย สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลตามโครงการสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลน่านเป็นสถานบริการ
ด้านสุขภาพแม่ข่าย(CUP ร.พ.น่าน)ประมาณปี 2544 ประกอบด้วยร.พ.  น่าน,สถานีอนามัยและสสช. 31 แห่ง โดยจัดตั้งหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ(PCU) 11  PCUดำเนินการโดยมีศูนย์ประสานงาน,คณะทำงานโครงการสุขภาพถ้วนหน้า และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุก
กลุ่มงานทุกฝ่ายและทุกงานของ CUP ร.พ.น่าน ดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน

ผลงานที่ภาคภูมิ

- ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
    + รอบที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2550 – 11 มีนาคม 2552
    + รอบที่ 29 พฤศจิกายน 2554 – 28 พฤศจิกายน 2556
    + รอบที่ 3 วันที่ 2 ธันวาคม 2556 – 1 ธันวาคม 2559
- ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา 2553 – 2556
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากสมาคมเทคนิคการแพทย์ ปี 2553 ได้รับรางวัล Claim Award 2010 ระดับโรงพยาบาลทั่วไป
   (151-500 เตียง) ปี 2553