การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ม.หัวเฉียว

 

 "ทิศทางการวิจัย" การพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ม.บูรพา

 

 ผลการศึกษาการประเมินการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของมารดาในโรงพยาบาลน่าน

 

 ผลงานวิชาการชุด ความต้องการด้านจิตวิญญาณของญาติผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 

 ผลงานวิชาการชุด แดง เหลือง เขียว แถบสี electronic ช่วย cross check ลด Medication error

 

 ชุดปรับตั้งท่อระบายน้ำไขสันหลังจากโพรงสมอง

 

 นวัตกรรมคุณภาพชุด ตู้เย็นมือถือ

 

 นวัตกรรมคุณภาพชุด ผ้าอุ่นไอรัก "kangaroo safety"

 

 นวัตกรรมคุณภาพชุด ลูกโป่งแทนใจ

 

 นวัตกรรมคุณภาพชุด สื่อสัญลักษณ์ด้วยใจ

 

 รายงานประจำปี 2554

 

 ปัญหาและความต้องการของข้าราชการพลเรือนสังกัดโรงพยาบาลน่านในกระบวนการประเมินผล

 

 การศึกษาต้นทุนการพยาบาล ตามแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลน่าน

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย การมีส่วนร่วมในงานของพยาบาลประจำการ กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป เขตภารเหนือ

 

 ระบบบริการการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดน่าน

 

 ผลการใช้โปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยต่อจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยและความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล

 

 การศึกษาสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูงโรงพยาบาลทั่วไป

 

 สุขภาพองค์การของกลุ่มการพยาบาล

 

 รูปแบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤติทางการพยาบาล กรณีการเกิดโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009

 

 ผลของการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติการพยาบาลและความพึงพอใจต่อผู้ป่วยสูงอายุ ร.พ.น่าน

 

 สมรรถนะของหัวหน้าพยาบาลที่มีศักยภาพสูง โรงพยาบาลทั่วไป

 

 การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ

 

 การศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดน่าน

 

 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ปี 2551

 

 การประเมินการออกอากาศเสียงตามสาย โรงพยาบาลน่าน ปี 2552

 

 การประเมินโครงการแนะแนวการศึกษาหมอน้อย

 

 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษา

 

 การป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

 

 น่านเมืองปลอดภัยสำหรับเด็ก

 

 ชุมชนปลอดภัยจังหวัดน่าน

 

 สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กในจังหวัดน่าน

 

 การเสียชีวิตด้วยสาเหตุภายนอกในเด็ก จังหวัดน่าน